УПИСИ 2024/24 АНГЛИСКИ јазик

 
Првиот уписен рок е до 15.јуни или до пополнување на предвидените места.
 
Вториот уписен рок, доколку има слободни места, е до 01.септември или до пополнување на предвидените места.
 
Третиот уписен рок, доколку има слободни места, е до 01.октомври или до пополнување на предвидените места.
 
Принципот на уписите е „прв дојден прв услужен“.
Наставата за германски јазик е по програма МОН.
 
Наставата започнува на почетокот на месец септември а завршува на крајот на месец мај.
 
Фондот на часови е најмалку 72 часа по 60 минути.
 
Интензитетот на наставата е двапати неделно по 60 минути.
 
По потреба, без доплата, фондот на часови се зголемува.